header

Åtgärder för att tillsammans motverka smittspridning av Covid-19/Measures to jointly counteract the spread of Covid-19

In English

 

I det dagliga arbetet på Vimarhem träffar vi många människor och många träffar oss. Vi vill ta vårt ansvar för att motverka smittspridning bland våra kunder, hyresgäster och medarbetare och har därför beslutat ett antal åtgärder.

 

Åtgärder tillsvidare
Åtgärder gäller tillsvidare. Åtgärderna innebär inom vissa områden, under denna period, en lägre service men vi tycker det är mer viktigt att motverka smittspridning. Vår förhoppning är att vi tillsammans kan hjälpas åt för att minska spridningen.

 

Områdeskontor
Områdeskontoren är stängda för besök tillsvidare. Utlämning av nycklar och påskrift av kontrakt görs enligt överenskommelse.

 

Uthyrningen
Vi har stängt för besökande tillsvidare. Telefontider måndag-fredag 10:00-12:00, 13:00-15:00. Lunchstängt 12:00 – 13:00.

 

Felanmälan
När du gör en felanmälan och önskar hjälp med något i hemmet är det viktigt att inga sjukdomssymtom som förkylning, hosta, halsont eller feber förekommer.


Vi uppmanar att endast anmäla fel som är akuta.


Vi förbehåller oss rätten att besluta vad som är akut och som inte är akut. Uppstår symptom efter att du gjort en felanmälan måste felanmälan/uthyrningen kontaktas och informeras om detta.

 

Begränsa dina sociala kontakter och håll avstånd till våra hantverkare. Vår personal är extra försiktig för att skydda dig som hyresgäst och vi arbetar inte om vi har några som helst symptom.

 

Till felanmälan.

 

Arbeten i äldreboenden och gruppboenden
Prioriteringar av arbeten efter medgivande av verksamheten görs i denna typ av boenden.

 

Allmänna hygienråd
I alla våra kontakter är vi noga med vår handhygien och hand hälsar ej. Vid minsta symptom uppmanas medarbetare till att stanna hemma. 

 

In English

In the daily work at Vimarhem, we meet many people and many meet us. We want to take our responsibility to counteract the spread of infection among our customers, tenants and employees and have therefore decided on a number of measures.

 

Measures for the time being
Measures apply until further notice. The measures mean in some areas, during this period, a lower service, but we think it is more important to counteract the spread of infection. Our hope is that together we can help to reduce the spread.

Area office
The area offices are closed for visits until further notice. Delivery of keys and endorsement of contracts is done by agreement.

 

The rental
We are closed to visitors for the time being. Phone hours Monday-Friday 10:00-12:00, 13:00-15:00. Lunch closed 12:00 - 13:00.

 

Error reporting
When you want help with something at home, it is important that no disease symptoms such as colds, coughs, sore throats or fever occur.


We urge you to only report errors that are urgent.


We reserve the right to decide what is urgent and what is not urgent. If symptoms occur after you have made a fault report, we must be contacted and informed about this. Limit your social contacts and keep your distance from our craftsmen. Our staff is extra careful to protect you as a tenant and we do not work if we have any symptoms. Error reports are only made over the phone, email and web. 

Go to error reporting

 

Work in nursing homes and group homes
Prioritization of work after consent of the activity is made in this type of accommodation.

 

General hygiene advice
In all our contacts we are careful with our hygiene. At the slightest symptom, employees are encouraged to stay at home.

bild1